Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Business Decision Making

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Management Information System

| Σύστημα Πληροφόρησης της Διοίκησης

Με στόχο την ουσιαστική & έγκαιρη πληροφόρηση σε κάθε επίπεδο της διοικητικής πυραμίδας,
αναπτύσσουμε σύστημα M.I.S. που αφορά:

 • τον σχεδιασμό της ροής των πληροφοριών – δεδομένων
 • το επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων
 • την αμεσότητα & βαθμό επικαιροποίησης των πληροφοριών
 • την περιοδικότητα ενημέρωσης
 • τον βαθμό συμπερασματικής επεξεργασίας των πληροφοριών (αριθμοδείκτες, βαθμός απόδοσης, κλπ)

Για το σχεδιασμό του Συστήματος λαμβάνονται υπ’ όψιν η διοικητική δομή, οι ρόλοι, οι τομείς ευθύνης, η διασύνδεση διευθύνσεων & τμημάτων κλπ.

Ο βαθμός επιτυχίας ενός M.I.S. συστήματος ορίζεται από τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή και απόδοση της πληροφορίας, την ακρίβεια και τον βαθμό δυνατότητας αξιοποίησής της.

Business Intelligence

| Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Αποτελεσματικό σύστημα μετατροπής των δεδομένων της επιχείρησης σε χρήσιμη και άμεσα διαθέσιμη πληροφορία, με στόχο την ενίσχυση λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας παρέχει της δυνατότητα συλλογής δεδομένων από ετερογενείς πηγές, εφαρμογής προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και υποστήριξης πολλαπλών απαιτήσεων χρηστών, ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Βελτιστοποίηση εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
 • Λήψη νέων εσόδων
 • Απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών της επιχείρησης
 • Εντοπισμός τάσεων της αγοράς
 • Εντοπισμός & Αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα που απαιτούν υψηλό κόστος, μεγάλη πολυπλοκότητα, περιορισμένη χρήση και χρονοβόρα υλοποίηση, εμείς παρέχουμε ένα κατάλληλα δομημένο & σχεδιασμένο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικά.