Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Milk & Cheese

Ολοκληρωμένες λύσεις για Βιομηχανίες Γάλακτος - Τυροκομεία - Συσκευαστήρια

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Με βαθιά γνώση του τομέα, εγγυόμαστε την απόλυτη λύση στον έλεγχο των διαδικασιών

 • Προετοιμασία Γαλακτοκομικής Περιόδου
 • Συλλογή & Παραλαβή Γάλακτος
 • Εργαστηριακός Έλεγχος
 • Τιμολογιακή πολιτική βάσει των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
 • Τιμολόγηση Αγορών.
 • Παστερίωση – Παραγωγή Ημιετοίμων & Ετοίμων
 • Τυροκόμιση – Συσκευασία Ημιετοίμου Τυροκόμισης.
 • Συσκευασία & Ανασυσκευασία
 • Υποπροϊόντα & Συμπαράγωγα
 • Ψυγείο – Ωριμαντήριο
 • Πωλήσεις

Ολοκληρωμένος έλεγχος & Προσαρμογή δεδομένων

 • Ιχνηλασιμότητας
 • Παραγωγής Ετοίμων, Συμπαραγώγων, Υποπροϊόντων
 • Κόστους (Real Cost)

Αναφορές σε Ελεγκτικούς Οργανισμούς

Όλες οι Αναφορές παράγονται αυτόματα χωρίς την ανάγκη προσαρμογής  ή επέμβασης

 • Εργαστηριακός Έλεγχος Γάλακτος (κατά Περιοχή & Παραγωγό)
 • Ποιοτική Ανάλυση Γάλακτος (κατά Περιοχή & Παραγωγό)
 • Βιβλίο Π.Ο.Π.
 • Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος
 • Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Τυριού
 • Κατάσταση μη Συμμορφούμενων Παραδόσεων Γαλακτοκομική Περιόδου
 • Κατάσταση Παραλαβών & Αξιών Γαλακτοκομικής Περιόδου