Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Business Management

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Cost Forecasting & Analysis

| Προβλέψεις & Ανάλυση Κόστους

Κοστολόγηση Βιομηχανικής Παραγωγής - Έργων - Δραστηριοτήτων - Διαδικασιών

Κοστολόγηση με την μέθοδο πραγματικού κόστους (real cost) σε αντίθεση με τις «κλασικές – απλοϊκές» μεθόδους που βασίζονται σε θεωρητικούς συντελεστές επιμερισμού – δυσχέρειας που «ομογενοποιούν» το κόστος.

Ανάλυση Κόστους

Άμεσο Κόστος (αναλογικό του όγκου παραγωγής)

  • Μελέτης & Προετοιμασίας
  • Αναλώσεων & Φύρας Υλικών ανά Φάση
  • Εργατικών Setup & Ωφέλιμου χρόνου Παραγωγής
  • Λειτουργίας Μηχανών, Setup & Ωφέλιμου χρόνου Παραγωγής
  • Φασόν, Εξωτερικών Επεξεργασιών & λοιπών Άμεσων Δαπανών

Έμμεσο & Επιμεριζόμενο Κόστος (ποσοστιαία μειούμενο κατά την αύξηση της Παραγωγής)

  • Κόστος βοηθητικών
  • Τμημάτων & Λειτουργιών
  • Σταθερό Κόστος – Πάγιες Δαπάνες
  • Κόστος Επισκευών & Συντηρήσεων
  • Κόστος Διοίκησης Παραγωγής
  • Κόστος Αποσβέσεων

Θεωρητικό Κόστος (μη ενσωματωμένο)

  • Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Χρηματοδότησης Α’ Υλών, Μηχανών (παγίων)
  • Χρηματοδότησης παραγωγής κατά Παραγγελία
  • Τμήματος Πωλήσεων
  • Αποθήκευσης, Διακίνησης, Παράδοσης, Επιμετρήσεων
  • Έναρξης λειτουργίας , Πιστοποίησης

Ειδική Αντιμετώπιση

  • Παραγωγής σε Εξέλιξη
  • Φύρας Υλικών, Ημιετοίμων, Ετοίμων
  • Διαλογής, Υποπροϊόντων, Συμπαραγώγων, Αποσυσκευασίας & Ανάσυσκευασίας
  • Συνοπτικού κόστους Ετοίμου ανεξάρτητα του «Δένδρου» Τεχνικών Προδιαγραφών & Φάσεων Επεξεργασίας
  • Κόστους κατά Παραγγελία
  • Απόδοσης Α’ Υλών & Παρτίδων, Ομάδων Εργαζομένων & Μηχανών
  • Κόστους Αδράνειας και «κενού» χρόνου Εργασίας – Παραγωγής

Efficiency & Control in Business

| Έλεγχος & Απόδοση Ενεργειών

Έλεγχος Απόδοσης & Αξιολόγηση

 • Κλάδου
 • Προμηθευτή
 • Brand Name
 • Ομάδας
 • Είδους
 • Τομέα
 • Πελάτη
 • Σημείου Πώλησης
 • Πωλητή
 • Δρομολογίου
 • Εμπορίας
 • Παρακαταθήκης
 • Παραγγελιοληψίας
 • Ξηρού Φορτίου
 • Ψυγείου
 • Κατάψυξης