Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Construction Project Management

Σχεδιασμός & Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Technical Management

| Τεχνική Διαχείριση

 • Τεχνική Ανάλυση δομής Έργου
 • Διαδικασίες πορείας – εξέλιξης
 • Απαιτήσεις Υλικών
 • Απαιτήσεις Εξοπλισμού
 • Απαιτήσεις σε Μηχανοώρες κατά Μηχανή / Φάση Επεξεργασίας
 • Απαιτήσεις σε Εργατοώρες κατά Φάση, Θέση Κόστους & Εργαζόμενο
 • Απαιτήσεις Επεξεργασίας σε Τρίτους
 • Διαδικασίες Ανάπτυξης – Κατασκευής Έργου
 • Εντολές Παραγωγής – Κατασκευής κατά Φάση / Επεξεργασία

Project Planning & Management

| Προγραμματισμός & Διαχείριση

 • Προγραμματισμός Ανάπτυξης Έργου
 • Καθορισμός ρόλων & κανόνων
 • Έλεγχος Πορείας & Διαδικασίες Εξέλιξης Έργου
 • Έλεγχος Απαιτήσεων, Διαθεσιμότητας & Επάρκειας Μηχανών / Εξοπλισμού / Τεχνικών
 • Ημερήσια ανατροφοδότηση δεδομένων για επανυπολογισμό επάρκειας Πόρων

Financial Management & Monitoring

| Οικονομική Παρακολούθηση

Προϋπολογισμός - Κοστολόγηση - Απολογισμός Έργου

 • Ολοκληρωμένος Έλεγχος κατά Φάση
 • Κόστος Μελέτης – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
 • Κόστος Υλικών
 • Κόστος Εργατικών
 • Κόστος Λειτουργίας & Χρήσης Μηχανών, Μηχανημάτων, Λοιπού Εξοπλισμού
 • Άμεσα & Εμέσα Καταλογιζόμενα Κόστη
 • Κόστος Επεξεργασίας σε Τρίτους
 • Κόστος Άμεσων Λοιπών Δαπανών (Έκδοσης Αδειών, Ταξιδιών, Πιστοποιήσεων, Παραστάσεων, Επιμετρήσεων, κλπ)
 • Κόστος Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Λειτουργίας
 • Λειτουργικό Κόστος Εγκαταστάσεων, Υποστήριξης και Βοηθητικών Τμημάτων
 • Αμοιβές Διοίκησης
 • Αποσβέσεις Μηχανών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού
 • Χρηματοδότηση & Χρηματοοικονομικό Κόστος
 • Cash Flow – Χρηματοροή  Έργου