Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Financial

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Forecasting

| Συστήματα Προβλέψεων

Αφορά τον σχεδιασμό & την ανάπτυξη Συστήματος Προβλέψεων λειτουργίας των Δραστηριοτήτων και Τμημάτων της Επιχείρησης – Οργανισμού, ενταγμένων σε ενιαίο σύνολο, δίνοντας τη δυνατότητα ρεαλιστικού καθορισμού & προσέγγισης των Στόχων στα Στελέχη και τη Διοίκηση. 

Στα Συστήματα Προβλέψεων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα πρόσφατα ιστορικά δεδομένα, τις τρέχουσες δυνατότητες της Επιχείρησης και τις τάσεις «πεδίου» δραστηριότητας, χαράζουμε τον δρόμο και σχεδιάζουμε τον τρόπο προσέγγισης των στόχων, με ελαχιστοποίηση ρίσκου. 

Στο συνολικό Σύστημα Προβλέψεων συμμετέχει κάθε παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της Επιχείρησης, όπως:

 • Οι Προβλέψεις Πωλήσεων
 • Οι Απαιτήσεις Εμπορικής Διεύθυνσης – Προώθησης Πωλήσεων
 • Οι χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις & Δυνατότητες
 • Η Παραγωγική Δυνατότητα & οι Απαιτήσεις Παραγωγής
 • Οι Απαιτήσεις Υλικών & Δυνατότητες Προμηθειών 
 • Οι Απαιτήσεις & Δυνατότητες Αποθήκευσης και Διανομής
 • Οι Απαιτήσεις & Διαθεσιμότητα λειτουργικών Πόρων
 • Οι Προϋπολογισμοί λειτουργίας των Δραστηριοτήτων & Τμημάτων

Το Σύστημα Προβλέψεων εντάσσεται ως ενιαίο σύνολο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιχείρησης και λειτουργεί ταυτόχρονα και παράλληλα με κάθε δραστηριότητα και διαδικασία.

Budgeting

| Προϋπολογισμοί

Οικονομικός Προϋπολογισμός – Activity Based Budgeting

 • Σχεδιασμός κατά Δραστηριότητα, Λειτουργία, Τμήμα
 • Αρχικός Προϋπολογισμός & Αναμορφώσεις
 • Cash Flow αποπληρωμής Προϋπολογισθέντων Μεγεθών
 • Στατικά – μη μεταφερόμενα Μεγέθη. Προβλέψεις με ημερομηνία απενεργοποίησης
 • Κυλιόμενα – μεταφερόμενα Μεγέθη. Προβλέψεις διαπιστωμένες, χωρίς ημερομηνία απενεργοποίησης
 • Λειτουργία Προτεραιοτήτων – Επιπέδων σημαντικότητας (what if σενάρια)

Credit Control

| Έλεγχος Πιστώσεων

Διαδικασίες ελέγχου & διαχείρισης πιστώσεων – υπολοίπων – εισπράξεων που σε συνδυασμό με τον κατάλληλο σχεδιασμό «ελέγχου φερεγγυότητας» έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη  έλεγχο και διαχείριση απαιτήσεων με δυνατότητες:

 • Σχεδιασμού πολυσύνθετων μοντέλων συμφωνίας & αποπληρωμής
 • Χρονικού προγραμματισμού
 • Εισπράξεων ανά Μέρα / Εβδομάδα / Μήνα
 • Χρονικού προγραμματισμού επαφών & συμφωνίας λογαριασμού
 • Τήρησης αναλυτικών στοιχείων επαφών
 • Ελέγχου τήρησης συμφωνιών αποπληρωμής
 • Ελέγχου ολοκλήρωσης συμφωνιών & αποπληρωμών – εισπράξεων

Cash Flow

| Ροή Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων

Λογισμικό Ελέγχου Χρηματοροής σε άμεση on line – real time διασύνδεση με την Χρηματοοικονομική Διαχείριση του E.R.P. 
Λειτουργία και απεικόνιση σε επίπεδο Ημέρας, Αρθ. Εβδομάδας, Μήνα, με μια σειρά εναλλακτικών μορφών προβολής των δεδομένων.

Για τον υπολογισμό χρηματικών διαθεσίμων και απαιτήσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε διαθέσιμο οικονομικό στοιχείο: 

 • Υποχρεώσεις Προμηθευτών & Πιστωτών
 • Απαιτήσεις Πελατών & Χρεωστών
 • Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Ειδικών Λογαριασμών
 • Εκκρεμείς Παραγγελίες Πελατών & Προμηθευτών
 • Συμβάσεις Πελατών & Χρεωστών, Προμηθευτών & Πιστωτών
 • Αξιόγραφα Εισπρακτέα & Πληρωτέα
 • Δεσμεύσεις & Αποδεσμεύσεις Εγγυητικών
 • Χρηματικά Διαθέσιμα Ταμείων & Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Προβλέψεις Λοιπών Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων (Ενοίκια, Leasing, Δάνεια κλπ)
 • Προβλέψεις επαναλαμβανόμενων Εισπράξεων & Πληρωμών

Factoring

| Ασφάλεια Πιστώσεων - Μεταβίβαση Απαιτήσεων

Ασφάλεια Πιστώσεων, Μεταβίβαση Απαιτήσεων