Επιχειρηματικές Λύσεις Ιδιαίτερα Υψηλών Απαιτήσεων

Production Control & Planning

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός & Έλεγχος
Παραγωγικής Διαδικασίας,
Γραμμών Παραγωγής - Μηχανών - Προσωπικού

Exceptionally High Requirements Business Solutions

Παραγωγική Διαδικασία

 • Αυτόματη Δημιουργία Εντολών Παραγωγής από Παραγγελίες
 • Ανάλυση στα ενδιάμεσα στάδια – φάσεις Παραγωγικής Διαδικασίας
 • Προγραμματισμός Γραμμών Παραγωγής
 • Έλεγχος Μηχανών & Συλλογή Δεδομένων
 • Καθοδήγηση Ενεργειών

Ολοκληρωμένος έλεγχος & Real Time διαχείριση ως ενιαίο σύνολο των:

 • Αποθηκών Α’, Β’ Υλών & Υλικών Συσκευασίας
 • Γραμμών Παραγωγής Μηχανών
 • Αποθηκών Ετοίμων
 • Touch Screen σταθμοί εργασίας γραμμών παραγωγής / μηχανών
Καταγραφή – Συλλογή Δεδομένων – Έλεγχος Ορίων
με αυτόματη Real Time κοινοποίηση μέσω Email – SMS
 • Εργασίας, Λειτουργίας Μηχανών
 • Setup, Παραγωγής, Βλάβης
 • Ταχύτητας – Απόδοσης Μηχανών
 • Αποκλίσεων Αναλώσεων – Φύρας
 • Σφαλμάτων Ποιοτικού Ελέγχου

Αναφορές Παραγωγής: 

 • Εργασίας Προσωπικού
 • Εργασίας Μηχανών
 • Φάσεων Επεξεργασίας
 • Βοηθητικών Τμημάτων
 • Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών Παραγωγής
 • Αυτόματη αναγνώριση λήξης Φάσεων & Δημιουργία Παραστατικών προηγουμένων επιπέδων

Real Time σύνδεση με συστήματα: 

 • Αυτοματισμών
 • Ζυγιστικών Μηχανές
 • Σήμανσης & Καταμέτρησης
 • Ποιοτικού Ελέγχου

Προϊόντα & Προδιαγραφές

 • Αυτόματη δημιουργία Κωδικών βάσει χαρακτηριστικών Προϊόντων από Παραγγελία Πελάτη
 • Σενάρια – Μοντέλα διαδικασιών Παραγωγής
 • Σενάρια Φάσεων Επεξεργασίας
 • Βασικά Προϊόντα & πρότυπες Προδιαγραφές
 • Σενάρια “nested” Προδιαγραφών
 • Αυτόματη Δημιουργία nested Προδιαγραφών σε πολλαπλά επίπεδα

Πλάνο Εξέλιξης Παραγωγικής Διαδικασίας

Αυτόματο πολυδιάστατο δυναμικό διάγραμμα Παραγωγής με ταυτόχρονο έλεγχο:

 • Υλικών
 • Εντολών Παραγωγής (αρχική, υπολειπόμενη ποσότητα)
 • Ιστορικού Δημιουργίας Απαιτήσεων & Εντολών
 • Υπολοίπων Παραγγελιών προς Παραγωγή
 • Ενδιάμεσων Προϊόντων
 • Φάσεων Παραγωγικής Διαδικασίας