Λύσεις

Financial

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε ευχάριστο Quiz

Credit Control

Διαδικασίες ελέγχου & διαχείρισης πιστώσεων – υπολοίπων – εισπράξεων που σε συνδυασμό με τον κατάλληλο σχεδιασμό «ελέγχου φερεγγυότητας» έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη  έλεγχο και διαχείριση απαιτήσεων με δυνατότητες:

 • Σχεδιασμού πολυσύνθετων μοντέλων συμφωνίας & αποπληρωμής
 • Χρονικού προγραμματισμού
 • Εισπράξεων ανά Μέρα / Εβδομάδα / Μήνα
 • Χρονικού προγραμματισμού επαφών & συμφωνίας λογαριασμού
 • Τήρησης αναλυτικών στοιχείων επαφών
 • Ελέγχου τήρησης συμφωνιών αποπληρωμής
 • Ελέγχου ολοκλήρωσης συμφωνιών & αποπληρωμών – εισπράξεων

Forecasting - Budgeting

Σχεδιασμός, έλεγχος και παρακολούθηση Οικονομικού Προϋπολογισμού / Απολογισμού που βασίζεται στην σύνθεση των αναγκών – απαιτήσεων  Τμημάτων & Λειτουργιών αντί των λογαριασμών λογιστικής.

 • Υπέρ-εταιρικός σχεδιασμός Ομίλου Επιχειρήσεων
 • Κοινές και εναλλακτικές προβλέψεις Ομίλων
 • Σχεδιασμός ευέλικτης δομής κατά Δραστηριότητα, Λειτουργία, Τμήμα, Κατηγορία, Ομάδα κλπ
 • Αρχικός Προϋπολογισμός & Αναμορφώσεις
 • Χρηματοροή – Cash Flow αποπληρωμής προϋπολογισθέντων μεγεθών
 • Στατικά – Μη μεταφερόμενα μεγέθη. Προβλέψεις με πιθανή ημερομηνία απενεργοποίησης (π.χ. ως τέλος Μήνα, ως Εβδομάδα ή συγκεκριμένη ημ/νία)
 • Κυλιόμενα – Μεταφερόμενα Μεγέθη. Προβλέψεις, χωρίς ημερομηνία απενεργοποίησης, βέβαιης πραγματοποίησης
 • Περιοδικές προβλέψεις
 • Λειτουργία Προτεραιοτήτων – Επιπέδων σημαντικότητας
 • “What if” σενάρια
 • Λειτουργία και απεικόνιση σε επίπεδο Ημέρας, Αρθ. Εβδομάδας, Μήνα
Εγγυόμαστε Αξιοπιστία και Απόδοση που βασίζεται στις διαδικασίες, όχι στη στην ικανότητα του προσωπικού σας
Σχεδιάζουμε και Υλοποιούμε Λύσεις ασύγκριτα αποδοτικές

Cash Flow

Λογισμικό Ελέγχου Χρηματοροής σε άμεση on line – real time διασύνδεση με την Χρηματοοικονομική Διαχείριση του E.R.P. 
Λειτουργία και απεικόνιση σε επίπεδο Ημέρας, Αρθ. Εβδομάδας, Μήνα, με μια σειρά εναλλακτικών μορφών προβολής των δεδομένων.

Για τον υπολογισμό χρηματικών διαθεσίμων και απαιτήσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε διαθέσιμο οικονομικό στοιχείο: 

 • Υποχρεώσεις Προμηθευτών & Πιστωτών
 • Απαιτήσεις Πελατών & Χρεωστών
 • Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Ειδικών Λογαριασμών
 • Εκκρεμείς Παραγγελίες Πελατών & Προμηθευτών
 • Συμβάσεις Πελατών & Χρεωστών, Προμηθευτών & Πιστωτών
 • Αξιόγραφα Εισπρακτέα & Πληρωτέα
 • Δεσμεύσεις & Αποδεσμεύσεις Εγγυητικών
 • Χρηματικά Διαθέσιμα Ταμείων & Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Προβλέψεις Λοιπών Απαιτήσεων & Υποχρεώσεων (Ενοίκια, Leasing, Δάνεια κλπ)
 • Προβλέψεις επαναλαμβανόμενων Εισπράξεων & Πληρωμών

Factoring

Ασφάλεια Πιστώσεων, Μεταβίβαση Απαιτήσεων

Production Control & Planning

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός & Έλεγχος

Παραγωγικής Διαδικασίας, Γραμμών Παραγωγής - Μηχανών - Προσωπικού

Προϊόντα & Προδιαγραφές

 • Αυτόματη δημιουργία Κωδικών βάσει χαρακτηριστικών Προϊόντων από Παραγγελία Πελάτη
 • Σενάρια – Μοντέλα διαδικασιών Παραγωγής
 • Σενάρια Φάσεων Επεξεργασίας
 • Βασικά Προϊόντα & πρότυπες Προδιαγραφές
 • Σενάρια “nested” Προδιαγραφών
 • Αυτόματη Δημιουργία nested Προδιαγραφών σε πολλαπλά επίπεδα
Από τον έλεγχο επάρκειας & διαθεσιμότητας Υλικών ως το Packing List & την Φόρτωση
Ολοκληρωμένος έλεγχος Γραμμών Παραγωγής & Μηχανών

Παραγωγική Διαδικασία

 • Αυτόματη Δημιουργία Εντολών Παραγωγής από Παραγγελίες
 • Ανάλυση στα ενδιάμεσα στάδια – φάσεις Παραγωγικής Διαδικασίας

Ολοκληρωμένος έλεγχος & real time διαχείριση ως ενιαίο σύνολο των: 

 • Αποθηκών Α’, Β’ Υλών & Υλικών Συσκευασίας
 • Γραμμών Παραγωγής Μηχανών
 • Αποθηκών Ετοίμων
 • Touch Screen σταθμοί εργασίας γραμμών παραγωγής / μηχανών

Καταγραφή – Συλλογή Δεδομένων – Έλεγχος Ορίων με αυτόματη real time κοινοποίηση μέσω Email – S.M.S.

 • Εργασίας, Λειτουργίας Μηχανών
 • Setup, Παραγωγής, Βλάβης
 • Ταχύτητας – Απόδοσης Μηχανών
 • Αποκλίσεων Αναλώσεων – Φύρας
 • Σφαλμάτων Ποιοτικού Ελέγχου

Real Time σύνδεση με συστήματα: 

 • Αυτοματισμών
 • Ζυγιστικών Μηχανές
 • Σήμανσης & Καταμέτρησης
 • Ποιοτικού Ελέγχου

Πλάνο Παραγωγής

Αυτόματο πολυδιάστατο δυναμικό διάγραμμα Παραγωγής με ταυτόχρονο έλεγχο:

 • Υλικών
 • Εντολών Παραγωγής (αρχική, υπολειπόμενη ποσότητα)
 • Ιστορικού Δημιουργίας Απαιτήσεων & Εντολών
 • Υπολοίπων Παραγγελιών προς Παραγωγή
 • Ενδιάμεσων Προϊόντων
 • Φάσεων Παραγωγικής Διαδικασίας
Έλεγχος - Καθοδήγηση - Συλλογή δεδομένων Γραμμών Παραγωγής
Έλεγχος - Καθοδήγηση - Συλλογή δεδομένων Γραμμών Παραγωγής

Αναφορές Παραγωγής

 • Εργασίας Προσωπικού
 • Εργασίας Μηχανών
 • Φάσεων Επεξεργασίας
 • Βοηθητικών Τμημάτων
 • Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών Παραγωγής
 • Αυτόματη αναγνώριση λήξης Φάσεων & Δημιουργία Παραστατικών προηγουμένων επιπέδων

Cost Forecasting & Analysis

Πρόβλεψη Κόστους - Κοστολόγηση Real Cost - Ανάλυση Κόστους

Προϋπολογισμός & Ανάλυση Κόστους ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων

Κοστολόγηση Βιομηχανικής Παραγωγής - Έργων - Δραστηριοτήτων - Διαδικασιών

Κοστολόγηση με την μέθοδο πραγματικού κόστους (real cost) σε αντίθεση με τις «κλασικές – απλοϊκές» μεθόδους που βασίζονται σε θεωρητικούς συντελεστές επιμερισμού – δυσχέρειας που «ομογενοποιούν» το κόστος.

Ανάλυση Κόστους

Άμεσο Κόστος (αναλογικό του όγκου παραγωγής)

 • Μελέτης & Προετοιμασίας
 • Αναλώσεων & Φύρας Υλικών ανά Φάση
 • Εργατικών Setup & Ωφέλιμου χρόνου Παραγωγής
 • Λειτουργίας Μηχανών, Setup & Ωφέλιμου χρόνου Παραγωγής
 • Φασόν, Εξωτερικών Επεξεργασιών & λοιπών Άμεσων Δαπανών

Έμμεσο & Επιμεριζόμενο Κόστος (ποσοστιαία μειούμενο κατά την αύξηση της Παραγωγής)
Κόστος βοηθητικών Τμημάτων & Λειτουργιών
Σταθερό Κόστος – Πάγιες Δαπάνες
Κόστος Επισκευών & Συντηρήσεων
Κόστος Διοίκησης Παραγωγής
Κόστος Αποσβέσεων

Θεωρητικό Κόστος (μη ενσωματωμένο)

 • Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Χρηματοδότησης Α’ Υλών, Μηχανών (παγίων)
 • Χρηματοδότησης παραγωγής κατά Παραγγελία
 • Τμήματος Πωλήσεων
 • Αποθήκευσης, Διακίνησης, Παράδοσης, Επιμετρήσεων
 • Έναρξης λειτουργίας , Πιστοποίησης

Ειδική Αντιμετώπιση

 • Παραγωγής σε Εξέλιξη (δεν αναφέρεται στα Ημιέτοιμα)
 • Φύρας Υλικών, Ημιετοίμων, Ετοίμων
 • Διαλογής, Υποπροϊόντων, Συμπαραγώγων, Αποσυσκευασίας & Ανάσυσκευασίας
 • Συνοπτικού κόστους Ετοίμου ανεξάρτητα του «Δένδρου» Τεχνικών Προδιαγραφών & Φάσεων Επεξεργασίας
 • Κόστους κατά Παραγγελία
 • Απόδοσης Α’ Υλών & Παρτίδων, Ομάδων Εργαζομένων & Μηχανών
 • Κόστους Αδράνειας και «κενού» χρόνου Εργασίας – Παραγωγής

Milk & Cheese

Ολοκληρωμένες λύσεις για Βιομηχανίες Γάλακτος - Τυροκομεία - Συσκευαστήρια

Από το Παραγωγό ως τον ΕΛ.Ο.Γ., τον Ε.Φ.Ε.Τ. και το Υπουργείο Οικονομικών

Με βαθιά γνώση του τομέα, εγγυόμαστε την απόλυτη λύση στον έλεγχο των διαδικασιών

 • Προετοιμασία Γαλακτοκομικής Περιόδου
 • Συλλογή & Παραλαβή Γάλακτος
 • Εργαστηριακός Έλεγχος
 • Τιμολογιακή πολιτική βάσει των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
 • Τιμολόγηση Αγορών.
 • Παστερίωση – Παραγωγή Ημιετοίμων & Ετοίμων
 • Τυροκόμιση – Συσκευασία Ημιετοίμου Τυροκόμισης.
 • Συσκευασία & Ανασυσκευασία
 • Υποπροϊόντα & Συμπαράγωγα
 • Ψυγείο – Ωριμαντήριο
 • Πωλήσεις

Ολοκληρωμένος έλεγχος  & Προσαρμογή δεδομένων

 • Ιχνηλασιμότητας
 • Παραγωγής Ετοίμων, Συμπαραγώγων, Υποπροϊόντων
 • Κόστους (Real Cost)

Αναφορές σε Ελεγκτικούς Οργανισμούς

Όλες οι Αναφορές παράγονται αυτόματα χωρίς την ανάγκη προσαρμογής  ή επέμβασης

 • Εργαστηριακός Έλεγχος Γάλακτος (κατά Περιοχή & Παραγωγό)
 • Ποιοτική Ανάλυση Γάλακτος (κατά Περιοχή & Παραγωγό)
 • Βιβλίο Π.Ο.Π.
 • Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος
 • Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Τυριού
 • Κατάσταση μη Συμμορφούμενων Παραδόσεων Γαλακτοκομική Περιόδου
 • Κατάσταση Παραλαβών & Αξιών Γαλακτοκομικής Περιόδου

Supply Chain Management System

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού

Stock Requirements

 • Διαχείριση Ελλείψεων
 • Παραγγελίες Πελατών
 • Απαιτήσεις Υλικών

Purchasing Management

 • Συμφωνίες Προμηθευτών
 • Όροι Παραλαβών και Παραδόσεων
 • Αυτόματη δημιουργία & Αποστολή Παραγγελιών
 • Έλεγχος Συμφωνιών Αγορών

Extremely Mobile

 • Φορητή Παραγγελιοληψία
 • X-Van Φορητή Τιμολόγηση
 • Mini C.R.M.
Ακριβής & Ουσιώδης πληροφορία, με ένα κλικ & μια ματιά

Extremely Mobile X-VAN Ordering C.R.M.

Ένα απόλυτα αποδοτικό σύστημα προώθησης πωλήσεων, εξαιρετικά υψηλών δυνατοτήτων

Ένα μοναδικό “εργαλείο” στοχευμένης προώθησης πωλήσεων που με ένα κλικ προσφέρει: 

 • Ανάλυση της δυναμικότητας του Σημείου Πώλησης
 • Εμπορική συμπεριφορά Πελάτη
 • Τοποθετήσεις, διείσδυση στο Σημείο Πώλησης & αποτελεσματικότητα Ραφιού
 • Έλεγχο προωθητικών ενεργειών & προτάσεων Πωλητή

Αντιλαμβάνεται αυτόματα τον σχεδιασμό Τιμολογιακών Πολιτικών & Έλεγχο Φερεγγυότητας από το E.R.P., ακόμη και σε offline λειτουργία, χωρίς περιορισμούς

Δεν απαιτείται  συγχρονισμός, ούτε ενδιάμεσα αρχεία import/export

Logistics & Warehouse Management System

Ολοκοληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Μονάδων Logistics - Αποθηκών - Αποθεμάτων

Logistics

 • Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων & Ψυγείων
 • Παραλαβή, Αποθήκευση, Διαχείριση Αποθεμάτων Τρίτων
 • Σήμανση Αποθεμάτων & Διαχείριση Σημάνσεων Τρίτων (BarCode)
 • Διαχείριση Εντολών Φορτώσεων – Παραδόσεων
 • Συμφωνίες Τιμολόγησης – Αποθήκευτρα – Ψυκτικά
 • Ανασυσκευασία
 • Οργάνωση & Διαχείριση Δρομολογίων Διανομής
 • 3Γ & 4Γ Παραδόσεις
On Line - Real Time χωρίς εξωτερικά προγράμματα & αρχεία επικοινωνίας

W.M.S - Warehouse Management System

On HandΔιαχείριση Αποθηκών & Αποθεμάτων με Φορητά Τερματικά

 • Συλλογή BarCode
 • Απογραφές, Δειγματοληπτικός Ελεγχος & Επιβεβαίωση Υπολοίπων,
 • Ελλείψεις & Αναπαραγγελίες
 • Παραλαβές Αγορών
 • Αποθήκευση & Εσωτερική Διακίνηση
 • Διακινήσεις Υποκαταστημάτων
 • Προετοιμασία & έλεγχος Παραγγελιών Πελατών
 • Εντολές Φόρτωσης
 • Picking – Συλλογή Προϊόντων
 • Packing – Συσκευασία Παραγγελίας
 • Διαχείριση Serial Number
 • Ελεγχος Παρτίδων & Ημερομηνιών Λήξης
 • Αυτόματη Έκδοση Παραστατικών
 • Έλεγχος διακινήσεων Παραγωγικής Διαδικασίας

Efficiency & Control in Buisiness

Έλεγχος απόδοσης Εισοδηματικών Πόρων
ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων

Ουσιαστικός έλεγχος απόδοσης εισοδηματικών πόρων ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων

Έλεγχος Απόδοσης & Αξιολόγηση

 • Κλάδου
 • Προμηθευτή
 • Brand Name
 • Ομάδας
 • Είδους
 • Τομέα
 • Πελάτη
 • Σημείου Πώλησης
 • Πωλητή
 • Δρομολογίου
 • Εμπορίας
 • Παρακαταθήκης
 • Παραγγελιοληψίας
 • Ξηρού Φορτίου
 • Ψυγείου
 • Κατάψυξης

Human Resources Management & Payroll

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσία

Διαχείριση Προσωπικού

 • Διαχείριση Αιτήσεων
 • Πρωτότυπα Βιογραφικά & Photos
 • Στοιχεία Εργαζομένων, Κατηγοριοποίηση
 • Βιογραφικά
 • Χαρακτηριστικά Επιλογής
 • Συμβάσεις Εργασίας & Ειδικοί Όροι

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός – Έκδοση Μισθοδοσίας
 • Συνυπολογισμός Ομαδικών & Ατομικών Συμβάσεων
 • Μηχανογραφημένα Ένσημα
 • Εντολή – Σύνδεση με Τράπεζες
 • Καρτέλες Εργαζομένων
 • On line – Real Time έλεγχος & παρακολούθηση Προσέλευσης & Αποχώρησης.

Διαχείριση Βαρδιών Εργαζομένων

Προγραμματισμός, Έλεγχος και Παρακολούθηση Εργασίας Εργαζομένων

 • Απαιτήσεις Προσωπικού ανά Τμήμα, Βάρδια, Ειδικότητα κλπ
 • Ελεγχος – Εποπτεία δεδομένων Προγραμματισμού – Καταγραφής – Ωρομέτρησης
 • Προγραμματισμός Εργασίας Εργαζομένων ανά Υποκατάστημα, Βάρδια, Ειδικότητα, Τμήμα, Θέση Εργασίας
 • Πολλαπλές Βάρδιες & Διακεκομμένα Ωράρια Εργασίας
 • Βάση προγραμματισμού Ωριαία, Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία
 • Αυτόματη ενημέρωση του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” Υπουργείου Εργασίας
 • Αυτόματος Υπολογισμός Εργασίας (Κανονικής, Υπερωρίας, Υπερεργασίας)
 • Κανόνες κατανομής Εργασίας & Αργίες
 • Έλεγχος Παρουσιών, Απουσιών, Ασθενειών, Ρεπό, Αδείας Κανονικής, Λοιπών Αδειών (Άνευ αποδοχών, Γονικής μέριμνας, κλπ)
 • Διασύνδεση με καταγραφικά δεδομένων Τερματικών Μηχανών Παραγωγής
 • Κανόνες Προσέλευσης, Αποχώρησης, Διαλειμμάτων

Business Project Management

Σύστημα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Παρακολούθησης
της Εξέλιξης σύνθετων & πολύπλοκων Έργων

Συστήματα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Παρακολούθησης της Εξέλιξης σύνθετων – πολύπλοκων Έργων

Τεχνική Διαχείριση

 • Τεχνική Ανάλυση δομής Έργου
 • Διαδικασίες πορείας – εξέλιξης
 • Απαιτήσεις Υλικών
 • Απαιτήσεις Εξοπλισμού
 • Απαιτήσεις σε Μηχανοώρες κατά Μηχανή / Φάση Επεξεργασίας
 • Απαιτήσεις σε Εργατοώρες κατά Φάση, Θέση Κόστους & Εργαζόμενο
 • Απαιτήσεις Επεξεργασίας σε Τρίτους
 • Διαδικασίες Ανάπτυξης – Κατασκευής Έργου
 • Εντολές Παραγωγής – Κατασκευής κατά Φάση / Επεξεργασία

Project Planning - Διασύνδεση με Primavera

 • Προγραμματισμός Ανάπτυξης Έργου
 • Καθορισμός ρόλων & κανόνων
 • Έλεγχος Πορείας & Διαδικασίες Εξέλιξης Έργου
 • Έλεγχος Απαιτήσεων, Διαθεσιμότητας & Επάρκειας Μηχανών / Εξοπλισμού / Τεχνικών
 • Ημερήσια ανατροφοδότηση δεδομένων για επανυπολογισμό επάρκειας Πόρων

Οικονομική Παρακολούθηση

Προϋπολογισμός - Κοστολόγηση - Απολογισμός Έργου

 • Ολοκληρωμένος Έλεγχος κατά Φάση
 • Κόστος Μελέτης – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
 • Κόστος Υλικών
 • Κόστος Εργατικών
 • Κόστος Λειτουργίας & Χρήσης Μηχανών, Μηχανημάτων, Λοιπού Εξοπλισμού
 • Άμεσα & Εμέσα Καταλογιζόμενα Κόστη
 • Κόστος Επεξεργασίας σε Τρίτους
 • Κόστος Άμεσων Λοιπών Δαπανών (Έκδοσης Αδειών, Ταξιδιών, Πιστοποιήσεων, Παραστάσεων, Επιμετρήσεων, κλπ)
 • Κόστος Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Λειτουργίας
 • Λειτουργικό Κόστος Εγκαταστάσεων, Υποστήριξης και Βοηθητικών Τμημάτων
 • Αμοιβές Διοίκησης
 • Αποσβέσεις Μηχανών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού
 • Χρηματοδότηση & Χρηματοοικονομικό Κόστος
 • Cash Flow – Χρηματοροή  Έργου