Παραμετροποίηση Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

1) Στοιχεία Εργαζομένων

Στην κατηγορία «Στοιχεία εργασίας» των ειδικών μισθολογικών στοιχείων του εργαζόμενου προστέθηκαν τα μισθολογικά στοιχεία 2092-Ένταξη στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όπου επιλέγετε την τιμή [Ναι] και 2093-Ώρες μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ), και συμπληρώνετε τις εβδομαδιαίες ώρες ύστερα από τη μείωση του χρόνου εργασίας.

Ως ημερομηνία αναφοράς δηλώνετε την ακριβή ημερομηνία ένταξης και ως ημερομηνία ισχύος την πρώτη του μήνα ένταξης.

Στο στοιχείο 2039-Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα παραμένουν οι εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης.

2) Στοιχεία Περιόδου

Για το διάστημα απασχόλησης που ισχύει η «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου υπολογίζονται επί του συντελεστή Ώρες μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα προς Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.

Στη Μεταβολή στοιχείων περιόδου στην κατηγορία «Άδειες και Ασθένειες» προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο 3434-Ημέρες ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όπου εμφανίζονται οι ημέρες απασχόλησης της περιόδου που αντιστοιχούν στο διάστημα ισχύος του μηχανισμού. Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες ημέρες διαφέρουν από εκείνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό, μπορείτε να τις μεταβάλετε.